Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

 1. Algemeen

 

De webshop So Baggy, met maatschappelijke zetel te Hazenweg 2 1820 Steenokkerzeel, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0502.544.528 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.sobaggy.be.

So Baggy leeft  als  Belgische  vennootschap  de Belgische  ‘Wet  van  8  december  1992  tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. So Baggy leeft ook de anti-spambepalingen na uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omrent het "recht van de elektronische economie"

Indien u wenst te reageren op een van de praktijken hierboven omschreven, kan u ons contacteren per e-mail: webshop@sobaggy.be

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

 

 1. Persoonsgegevens die verzameld worden

 

2.1.     De persoonsgegevens die je ons meedeelt

- Categorie 1: jouw IP-adres, browserversie en laatste bezochte webpagina
- Categorie 2: In het aanmeldingsformulier op de Website: naam & e-mailadres
- Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: jouw e-mailadres
- Categorie 4: via cookies
- Categorie 5: jouw adresgegevens en eventueel telefoonnummer naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling

 

2.2.     De gegevens die automatisch worden verzameld:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden tijdens jouw registratie en gebruik van de website zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door de zaakvoerders van So Baggy en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.

 

2.3.     De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld.

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van So Baggy aan So Baggy dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

 1. Doeleinden van de verwerking

3.1.     Algemene doeleinden

So Baggy zal de bij jouw vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van So Baggy om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het beheer van jouw account op deze website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: het sturen van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4: (doeleinden cookies), met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door jouw bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

 

3.2.     Direct Marketing en mededeling aan derden

Direct Marketing

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij So Baggy hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je Aanmelding.

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan So Baggy jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot So Baggy, haar producten en/of diensten. So Baggy kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door So Baggy bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan webshop@sobaggy.be of door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan iedere nieuwsbrief of promotioneel e-mailbericht.

Mededeling aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van So Baggy, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien So Baggy failliet gaat, kan zulks betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van So Baggy geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

So Baggy zal in redelijkheid pogen jou van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat So Baggy jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar het is belangrijk om aan te geven  dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

So Baggy zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.


3.3.     Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat So Baggy jouw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. So Baggy zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

3.4.     Ernstige overtredingen

 Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

 

 1. Duur van het bijhouden van de gegevens

 

Alle persoonsgegevens worden door ons bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door So Baggy, en in functie van de contractuele relatie tussen jou en So Baggy.

 

 1. Jouw Rechten

Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan webshop@sobaggy.be of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy & Cookie Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. 

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

 Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan So Baggy mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan So Baggy.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan webshop@sobaggy.be. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming:

 Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van jouw rechten

Je kan jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar webshop@sobaggy.be, per post naar So Baggy, Van Frachenlaan 3, 1820 Steenokkerzeel of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

 6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

So Baggy heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan So Baggy aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

So Baggy houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die So Baggy niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door So Baggy. So Baggy is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. So Baggy raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

7. Toegang door door derden

 • Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers.
 • Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

8. Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Je kan steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

9. Cookies

 

9.1.     Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via webshop@sobaggy.be.

 

9.2.     Wat zijn cookies?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. 

De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

 

8.3.     Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door So Baggy).

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bvb. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

 

8.4.     Jouw toestemming

Bij je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je blokkeert cookies door géén toestemming te geven via onze cookiebanner die verschijnt wanneer je onze site voor de eerste keer bezoekt of door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. 

Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar webshop@sobaggy.be per post naar So Baggy, Van Frachenlaan 3, 1820 Steenokkerzeeld, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website.

8.5.     Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

     Cookie instellingen in Internet Explorer

     Cookie instellingen in Firefox

     Cookie instellingen in Chrome

     Cookie instellingen in Safari

8.6.     Meer informatie over cookies

Informatie over cookies
Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier:  http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt je hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Internet Advertising Bureau

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

8.7.     Welke cookies gebruiken wij op www.sobaggy.be

Functionele cookies: 
Gebruikersvoorkeur taal en log-in of registratie

Analyse cookies:

Wij maken gebruik van  analysetool Google Universal Analytics om te meten hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze tool beschikt over een aantal permanente cookies om informatie en statistieken over onze websites en apps te verzamelen, zonder bezoekers persoonlijk te identificeren. Het gaat hier om derdepartijcookies geplaatst en beheerd door Google met een geldigheid van maximaal 2 jaar.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Niet anonieme cookies:

We gebruiken de diensten van Facebook & Google om advertenties voor So Baggy producten op andere websites te plaatsen. Deze permanente cookies stellen ons in staat om dit op een relevantere manier te doen en de klantenervaring te verbeteren door passende voorstellen te tonen. Het gaat hierbij om derdepartijcookies geplaatst en beheerd door Facebook en Google met een geldigheid van maximaal 6 maanden.

Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

 10. Aanvaarding

Door de website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat So Baggy jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.

  Jullie favorieten

  • VENQUE Mini Babe Bag mat zwart
   VENQUE Mini Babe Bag mat zwart VENQUE Mini Babe Bag mat zwart
  • Maverick Flowers Purse
   Maverick Flowers Purse Maverick Flowers Purse
  • Burkely Taylor Worker 15" zwart
   Burkely Taylor Worker 15 Burkely Taylor Worker 15
  • PIECES Bea Suède cognac
   PIECES Bea Suède cognac PIECES Bea Suède cognac
  • Maverick Flowers Purse
   Maverick Flowers Purse Maverick Flowers Purse
  • Blue & Blues portefeuille 553 zwart
   Blue & Blues portefeuille 553 zwart Blue & Blues portefeuille 553 zwart
  • PIECES Marieva Clutch Black Coffee
   PIECES Marieva Clutch Black Coffee PIECES Marieva Clutch Black Coffee
  • PIECES Marieva Clutch Castlerock
   PIECES Marieva Clutch Castlerock PIECES Marieva Clutch Castlerock